Sort by poet | Sort by poem title | Sort by dynasty

Translator: G. Margoulies

230 translations of 223 poems found.

1Ba jiu wen yue. 把酒問月. LaCoupe de Vin a la Main, J‘ interroge la Lune by Li Bai 李白. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 414. Dynasty: Sui-Tang.
2Bei ge. 悲歌. Chanson Triste by Gao Qi 高启. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 236. Dynasty: Ming.
3Bei qiu shi. 悲秋詩. Tristesse Automnale by Yang Guang 楊廣. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 370. Dynasty: Sui-Tang.
4Bian shu shi. 邊戍詩. Chant des Frontières du Nord by Xiao Yan 蕭衍. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 277. Dynasty: Jin, Six Dynasties and Northern Dynasties.
5Bie sui. 別歲. La Fin de L‘année by Su Shi 蘇軾. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 440. Dynasty: Northern Song.
6Bing ke yin. 病客吟. Le Voyageur Malade by Meng Jiao 孟郊. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 233. Dynasty: Sui-Tang.
7Cai lian qu (2). 採蓮曲二首(二). La Favorite Délaissée by Wang Changling 王昌齡. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 349. Dynasty: Sui-Tang.
8Caiqiao zuo. 採樵作. Le Porteur de Fagot by Meng Haoran 孟浩然. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 188. Dynasty: Sui-Tang.
9Che yao yao pian. 車遙遙篇. Le Char Roule by Fu Xuan 傅玄. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 312. Dynasty: Three Kingdoms [Wei, Shu, Wu].
10Cheng nan shang yuan Chen weng yi mai hua wei ye de qian xi gong jiu zi you bu neng du yin feng ren zhe qiang yu gong zui Xianhai jiu yue shi er ri ou guo qi men fang zhi bai wu yi jian qizi ji han er ci weng yi da zui yi yi yin zhe ye wei fu yi shi. 城南上原陳翁以賣花為業得錢悉供酒資又不能獨飲逢人輒強與共醉辛亥九月十二日偶過其門訪之敗屋一間妻子飢寒而此翁已大醉矣殆隱者也為賦一詩. Tristesse Printanière by Lu You 陸遊. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 394. Dynasty: Southern Song.
11Chi ming zhou zuo. 吃茗粥作. Le Thé by Chu Guangxi 儲光羲. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 250. Dynasty: Sui-Tang.
12Chongling xing. 舂陵行. Chant de Tchong-ling by Yuan Jie 元結. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, pp. 189-191. Dynasty: Sui-Tang.
13Chun bei ling shi si shou (1). 春別應令詩四首(一). Une Séparation au Printemps by Xiao Yi 蕭繹. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 341. Dynasty: Jin, Six Dynasties and Northern Dynasties.
14Chun chou. 春愁. Tristesse Printanière by Lu You 陸遊. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 393. Dynasty: Southern Song.
15Chun jiang hua yue ye. 春江花月夜. Au Printemps, une Nuit de Clair de Lune sur le Fleuve Fleuri by Zhang Ruoxu 張若虛. Translated in Anthologie Raisonnée de la Littérature Chinoise, p. 412-413. Dynasty: Sui-Tang.
Next >>